Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progressiveness /prə'gresivnis/  

  • Danh từ
    sự tiền lên, sự tăng dần, sự tiến triển, sự kũy tiến
    sự tiến bộ; tính tiến bộ