Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-winger /'leftwiηə[r]/  

  • Danh từ
    (chính)
    người cánh tả