Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] đầy hy vọng
  "I'm sure we'll find it", he said hopefully
  "tôi chắc là chúng ta sẽ tìm ra", anh ta nói thế một cách đầy hy vọng
  hy vọng là
  hopefully, we'll arrive before dark
  hy vọng là chúng ta sẽ tới trước khi trời tối