Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hopefulness /'həʊpfəlnis/  

  • Danh từ
    sự chứa chan hy vọng