Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overzealous /'ouvə'zeləs/  

  • Tính từ
    quá hăng hái, quá tích cực

    * Các từ tương tự:
    overzealousness