Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  lời nói bậy bạ; lời nói vô nghĩa
  you are talking bosh!
  mày nói bậy bạ quá!
  Thán từ
  (khẩu ngữ)
  bậy nào!