Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nói đùa, nói giỡn, pha trò
  a jesting remark
  một câu nói đùa
  a jesting fellow
  một người hay nói đùa cợt pha trò

  * Các từ tương tự:
  jestingly