Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tiếng lóng) phân, cứt
  a pile of dog shit on the pavement
  một bãi cứt chó trên vỉa hè
  sự đi ngoài
  need a shit
  buồn đi ngoài
  lời nhận xét ngốc nghếch; điều bậy bạ
  you do talk a load of shit
  anh nói toàn lời bậy bạ
  (nghĩa xấu) người đáng khinh
  thằng bé đáng khinh đó xoáy tiền của tôi
  in the shit
  bị phiền toái
  not give a shit about somebody (something)
  chẳng đếm xỉa gì đến ai (cái gì)
  scare the shit out of somebody
  làm cho (ai) khiếp vía
  Động từ
  (-tt-)
  (shitted hoặc shat)
  (tiếng lóng) đi ỉa, đi tiêu
  shit oneself
  ỉa vãi, són ra quần
  sợ vãi đái
  Thán từ
  (tiếng lóng)
  cục cứt!
  shit! I've missed the train!
  cục cứt! tôi lại trễ chuyến xe lửa rồi!

  * Các từ tương tự:
  shite, shittah, shittimwood, shitty