Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  để nước dãi ở miệng chảy ra
  đứa bé vừa để nước dãi chảy ra cà vạt của tôi
  [làm cho] chảy nhỏ giọt, [làm cho] chảy thành dòng nhỏ
  nước chảy nhỏ giọt từ vòi
  (thể thao) rê (quả bóng)
  Danh từ
  một lượng rất ít, một vài giọt (chất lỏng)
  (thể thao) sự rê bóng

  * Các từ tương tự:
  dribbler, dribblet