Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slobber /'slɒbə[r]/  

 • Động từ
  chảy nước dãi
  một đứa bé chảy nước dãi ở miệng
  slobber over somebody (something)
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  tỏ cảm tình một cách lộ liễu
  tỏ tình với người bạn trai của cô một cách lộ liễu
  Danh từ
  nước dãi

  * Các từ tương tự:
  slobberiness, slobbery