Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slobberiness /'slɔbərinis/  

  • Danh từ
    sự hay chảy nước dãi
    tính uỷ mị sướt mướt