Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slobbery /'slɒbəri/  

  • Tính từ
    ướt át
    lộ liễu