Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tàu buôn nô lệ
  người buôn nô lệ
  Động từ
  nhỏ dãi, chảy nước dãi
  con chó đang chảy nước dãi
  (+ over) (nghĩa xấu) thèm muốn, háo hức
  tay thương gia đang háo hức trước mấy viên đá quý
  Danh từ
  như saliva
  xem saliva

  * Các từ tương tự:
  slaver driver, slaverer, slavery