Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) con la
  (bóng, khẩu ngữ) người ương bướng
  as obstinate (stubborn) as a mule
  rất ương bướng
  Danh từ
  dép lê

  * Các từ tương tự:
  muleteer, muletter