Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

muleteer /,mju:lə'tiə[r]/  

  • Danh từ
    (cũ)
    người dắt la