Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài hát, bài ca
  a beautiful love song
  một bài tình ca hay
  sự hát; tiếng hát
  burst into song
  cất cao tiếng hát
  tiếng hót
  the song of the birds
  tiếng hót của chim
  for a song
  (khẩu ngữ)
  với giá rất rẻ
  this table was going for a song at the market
  cái bàn này ở chợ giá rất rẻ
  sing a different song
  xem sing
  wine, women and song
  xem wine

  * Các từ tương tự:
  song and dance, song-book, song-fest, song-plugging, song-sparrow, song-thrush, songbird, songful, songless