Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

songbird /'sɒŋbɜ:d/  

  • Danh từ
    chim hót (như chim họa mi…)