Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rượu vang; rượu
  màu rượu vang
  a wine velvet dress
  chiếc áo bằng nhung màu rượu vang
  wine, women, and song
  gái, rượu và đàn địch hát xướng; thú ăn chơi
  Động từ
  wine and dine
  [được] thết đãi hậu hĩ
  chủ nhà đã thết đãi chúng tôi rất hậu hĩ

  * Các từ tương tự:
  wine bar, wine-biscuit, wine-butler, wine-cellar, wine-coloured, wine-cooler, wine-grower, wine-house, wine-stone