Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tránh, sự lảng tránh, sự lẩn tránh, sự thoái thác
    kẻ lẩn tránh, mẹo thoái thác