Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  né tránh
  nó né tránh sang trái rồi lại sang phải khi người cầm súng bắn
  I will leave early so as to dodge the rush-hour
  tôi sẽ đi sớm để tránh giờ cao điểm
  tránh, né, trốn tránh
  trốn tránh nghĩa vụ quân sự
  tránh né những câu hỏi phiền hà
  Danh từ
  sự né tránh
  sự tránh né, sự trốn tránh
  a tax dodge
  sự trốn thuế

  * Các từ tương tự:
  dodgems, dodger