Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equivocation /i,kwivə'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự nói lập lờ, sự nói nước đôi, sự nói úp mở
    lời nói lập lờ nước đôi, lời nói úp mở