Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sophistry /'sɒfistri/  

 • Danh từ
  phép ngụy biện
  he won the argument by sophistry
  anh ta thắng trong cuộc tranh luận nhờ ngụy biện
  điều ngụy biện
  những điều ngụy biện trong cuộc thảo luận