Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chơi chữ
    sự nói nước đôi; sự nói lảng; sự hay lý sự cùn, sự nguỵ biện