Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Nội động từ
  nói quẩn nói quanh; quanh co không thực
  to palter with someone
  nói quẩn nói quanh với ai; quanh co không thực với ai
  cãi chày cãi cối; cò kè
  cãi chày cãi cối với ai về cái gì; cò kè với ai về gì
  coi thường, coi nhẹ, đùa cợt
  to palter with a subject
  coi nhẹ một vấn đề

  * Các từ tương tự:
  palterer