Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    cãi cho những vụ lặt vặt (luật sư)
    cãi cọ lặt vặt

    * Các từ tương tự:
    pettifogger, pettifoggery, pettifogging