Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hair-splitting /'heəsplitiη/  

  • Danh từ
    sự chẻ tóc làm tư