Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời ngụy biện, lối ngụy biện