Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giai điệu
    bài hát, điệu hát
    những bài hát cổ Ai-len