Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

song-book /'sɔŋbʊk/  

  • Danh từ
    tập bài hát (có cả nhạc và lời)
    children's song-book
    tập bài hát của trẻ em