Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

song and dance /'sɒŋ ən 'dɑ:ns/  

  • (khẩu ngữ)
    sự làm ầm ĩ lên (thường là một cách không cần thiết)
    một vết xước nhỏ xíu ở trên xe thì có gì mà phải làm ầm ĩ lên thế