Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (ngôn ngữ) như song tiết