Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  với giá rẻ
  buy something cheaply
  mua vật gì với giá rẻ
  [một cách] rẻ tiền
  the room was cheaply furnished
  căn phòng được trang bị đồ đạc rẻ tiền