Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

song-sparrow /'sɔɳ,spærou/  

  • Danh từ
    (động vật học) chim sẻ hót (loài chim sẻ hót hay)