Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy tiếng hát, đầy tiếng hót
    du dương