Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

song-plugging /'sɔɳ'plʌgiɳ/  

  • Danh từ
    sự phổ biến một bài hát (bằng cách cứ hát lải nhải suốt ngày)