Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kerfuffle /kə'fʌfl/  

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    sự om sòm, sự huyên náo
    what's the kerfuffle [about]?
    Làm gì mà om sòm lên thế?