Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    kịch bản xoàng
    điều vô nghĩa
    nói những điều hoàn toàn vô nghĩa