Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taradiddle /'tærədidl/  /tærə'didl/

 • Danh từ
  (cũ, khẩu ngữ)
  điều nói láo
  lời nói bậy, lời nói vô lý
  that's all taradiddle
  toàn chuyện vô lý