Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, khẩu ngữ)
    chuyện tán gẫu

    * Các từ tương tự:
    confabulate, confabulation, confabulator, confabulatory