Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confabulate /kən'fæbjuleit/  

  • Nội động từ
    nói chuyện; nói chuyện phiếm, tán phét