Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversation /,kɒnvə'sei∫n/  

 • Danh từ
  sự nói chuyện
  cuộc nói chuyện
  hold a conversation with somebody
  nói chuyện với ai, chuyện trò với ai

  * Các từ tương tự:
  conversational, conversational interaction, conversational language, conversational processing, conversational program, conversationalist, conversationally, conversationist