Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kỳ họp
  kỳ họp sắp tới của nghị viện sẽ bắt đầu vào tháng mười một
  this court is now in session
  tòa án đang họp
  năm học;(Mỹ) học kỳ
  kỳ; buổi
  a recording session
  một buổi ghi âm
  sau nhiều buổi tập ở phòng tập thể dục, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều
  ban điều hành (nhà thờ giáo hội Trưởng lão)
  in session
  đang có kỳ họp, đang họp
  có làm việc, không nghỉ phép
  is Parliament in session during the summer?
  nghị viện có làm việc của mùa hè không nhỉ?

  * Các từ tương tự:
  sessional