Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thính giác
  be hard (quickof hearing
  nặng (thính) tai
  tầm nghe
  within hearing
  trong tầm (gần) có thể nghe thấy
  sự nghe, dịp được người ta nghe
  I never gain a hearing
  chẳng ai muốn nghe tôi cả
  phiên tòa (chỉ có một quan tòa, không có hội đồng)
  gia đình bị cáo có mặt tại phiên tòa

  * Các từ tương tự:
  hearing-aid