Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ cổ) nghe
  hark at somebody
  (thường ở thể mệnh lệnh)
  lắng nghe ai
  just hark at himwho does he think he is?
  hãy lắng nghe hắn xem! hắn nghĩ hắn là ai vậy?
  hark back [to something]
  (khẩu ngữ, đôi khi xấu)
  trở lại, lại bàn đến
  để trở lại vấn đề chúng ta đã bàn trước đây