Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hearing-aid /'hiəriη eid/  

  • Danh từ
    máy trợ thính (của người điếc)