Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỗ ngồi; cách sắp xếp chỗ ngồi
    a seating plan for the dinner guests
    dự kiến sắp xếp chỗ ngồi cho du khách dự bữa ăn tối