Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sessional /'seʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) buổi họp, (thuộc) phiên họp
    sessional order
    thủ tục buổi họp (nghị viện)
    (thuộc) toà án tối cao