Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ve vãn, tán tỉnh
  nó thích tán tỉnh các cô gái trong cơ quan
  (+with) thoáng nghĩ đến
  tôi mới thoáng nghĩ đến chuyện kiếm một việc làm ở Việt Nam
  (+with) đùa cợt
  flirt with danger
  đùa cợt với nguy hiểm
  Danh từ
  người hay ve vãn, người hay tán tỉnh
  they say he's a terrible flirt
  họ nói nó là một tay tán gái quá chừng

  * Các từ tương tự:
  flirtation, flirtatious, flirtatiousness, flirting, flirtish, flirty