Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay ve vãn, hay tán tỉnh
    thích được ve vãn, thích được tán tỉnh