Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lady-killer /'leidikilə[r]/  

  • Danh từ
    anh chàng đào hoa